Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Mehmet Aydın (“yoreselmandira.com”) olarak, siz değerli müşterilerimizin  kişisel bilgileri ve özel hayatının son derece önemli olduğunun farkındayız. Bu bağlamda “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10’uncu maddesi uyarınca, siz değerli kullanıcılarımızı; kişisel verilerinin nasıl işlendiği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi hakkında kanundan doğan haklarınız konularında aydınlatmak istiyoruz.

Veri Sorumlusu

(“yoreselmandira.com”), KVKK 3’üncü maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi

“Kişisel veriler”, kimliği belirli ya da elimizde bulunan veya erişimimizin bulunduğu verilerden, kimliği belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait olan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel verileriniz, sitemizi (www.yoreselmandira.com) ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda, sitemiz üzerinden  (e-ticaret) mal ve hizmet satın aldığınızda, hesap oluşturduğunuzda, www.yoreselmandira.com’da yer alan bir formu doldurduğunuzda, üyelik/hesap bilgilerinizde değişiklik yaptığınızda veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları

Kişisel verileri;

Sitemize erişiminizi sağlamak, mal ve hizmet alımı sonucu alışveriş gerçekleşmesini sağlamak ve ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesini sağlamak, ödemeleri tahsil etmek, bizimle veya sistemsel uyuşmazlıkları çözmek, sitemizi daha kolay kullanılır hale getirmek ve ürün/hizmetlerimizi geliştirmek, internet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek, sitemizi güvenle kullanabilmeniz için gerekli önlemleri almak, ödeme dahil işlemlerinizi güvenli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlamak, hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da yasadışı olan faaliyetleri tespit etmek, engellemek veya soruşturmak,
Sizinle iletişime geçmek: Hesabınız veya Hizmetlerimiz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, müşteri hizmetleri sunmak,

Yetkili makamların taleplerini karşılamak: Kanunen yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile kolluk ve yargı makamlarının görevleri kapsamında yürüttükleri faaliyetler için bilgi ve belge sunmak,

Yasal yükümlülükleri yerine getirmek: Yürürlükteki yasal düzenlemelerin veri işlenmesini zorunlu kılan hükümlerine uyum sağlamak
amaçlarıyla yürürlükteki kanunlara uygun şekilde toplar, kullanır ve saklarız.

Kişisel verilerinizin aktarılması

Kişisel verileriniz,  kanunen yetkili kamu kurum ve kuruşlarıyla, kolluk ve yargı makamlarıyla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşım her hal ve şartta, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8’inci maddesinde öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz ancak açık rızanızla veya Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenen ve aşağıda yer verilen diğer bir hukuki sebebin varlığı halinde aktarılmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında paylaşılacak olup, paylaşılan üçüncü kişiler tarafından da söz konusu verilerin Kanunun öngördüğü korumaya sahip olması için gerekli önlemler alınır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri (verilerin aktarıldığı durumlar dâhil)

Kişiler verilerinizi her zaman Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddesinde yer verilen hukuki sebeplerden birine dayanarak işliyoruz. Bu kapsamda dayandığımız hukuki sebepler:

Kanunlarda açıkça öngörülme: Kanunlarda yer alan bir hüküm nedeniyle kişisel verilerinizin işlendiği durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, yukarıda yer alan “Yasal yükümlülükleri yerine getirmek” amacıyla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin dayanağını oluşturmaktadır.

Hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma: Rızanın fiili imkânsızlık nedeniyle açıklanamadığı veya hukuken geçersiz sayıldığı durumlar ile ilgilinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için verinin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır.

Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmemiz için zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, yukarıda yer alan “Yetkili makamların taleplerini karşılamak” gibi amaçlarla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin dayanağını oluşturmaktadır.

İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olma: Kişisel verilerinizi kendi isteğinizle kamuoyuyla paylaştığınız durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, kişisel verilerinizin işlenmesinin yargılama sırasında ispat için gerekli olması gibi durumlarda gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin dayanağını oluşturabilmektedir.

Bir sözleşmenin ifası: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep yukarıda yer alan “Hizmet sunumu”, “İnternet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemlerin önlemek”ve “Sizinle iletişime geçmek” amacıyla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin bir kısmının veya tamamının dayanağını oluşturabilmektedir.

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olma: Kişisel verilerinizin işlenmesinin ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi için gerekli olduğu ancak sözkonusu işlemenin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermediği durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır.

Açık rıza: Kişisel verilerinizin işlenmesine açıkça rıza gösterdiğiniz durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Yukarıda yer verilen hukuki sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde kişisel verilerinizi ancak açık rıza vermiş olmanız halinde işliyoruz. Açık rıza vermiş olduğunuz durumlarda açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Kanun’un 11’inci maddesi çerçevesinde haklarınız

Topladığımız verilere ilişkin olarak verilerinizin;
İşlenip işlenmediğini öğrenme,
İşleniyorsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılıyor olması halinde bunların kimler olduğunu bilme,
Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Talebiniz üzerine verilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi halinde, işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği durumlarda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Bu hakları kullanmak istediğinizde bize; Atıf Bey Mahallesi Önder Caddesi No:12/E Gaziemir / İZMİR adresine yazılı olarak başvurmak veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, siparis@yoreselmandira.com e-posta adresi ya da +90 (232) 252 58 18 üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gizlilik Politikamız ve Çerez Politikamızdan detaylı bilgi edinebilirsiniz.